Všeobecné obchodné podmienky

MERCATOR SPOL. S .R.O.BRATISLAVA , Jasovská 3098/3/A
Na tejto stránke sú uvedené všeobecné obchodné podmienky pre predaj všetkého nášho sortimentu. Ponúkame vám možnosť nákupu prostredníctvom internetu , alebo priamym telefonickým , mailovým kontaktom, alebo osobne vo vzorkovni sídla firmy.

1. CENY:
Vďaka korektnej a dlhodobej spolupráci s našimi dodávateľmi vám vieme ponúknuť zaujímavé ceny produktov, ktoré hľadáte. Snahou firmy je ponúknuť zákazníkovi čo najoptimálnejšiu cenu v závislosti od jeho požiadaviek.

2. ZÁRUKA:
Na tovar je poskytovaná zákonná záruka 2 roky. Vo vybraných prípadoch ,na vybrané druhy tovaru vieme poskytnúť aj dlhšiu záruku ako 2 roky.

3. SPLÁTKOVÝ PREDAJ:
V prípade dohody a dostatočnej záruky je individuálne možné dohodnúť aj dodanie tovaru na splátky, bez navýšenia ceny.

4. DOPRAVA A SLUŽBY:
Možnosti, spôsob, podmienky a orientačné ceny dopravy zakúpeného tovaru
Doprava tovaru po celej Slovenskej republike a jeho prípadná montáž je čiastočne zaistená našimi vlastnými zamestnancami, alebo využívaním služieb zmluvných partnerov a špedičných firiem/Dachser, Schenker ai. / s ktorým máme dohodnuté zľavy tak, aby cena za dodanie tovaru na miesto určenia bola čo najnižšia. Cena pre dodanie produktov k zákazníkom je individuálna, na základe individuálnej kalkulácie a dohody so zmluvným prepravcom. Bližšie informácie o cenách, termínoch a ďalšie podrobnosti vieme poskytnúť na telefónnom čísle +421 2 63532163, alebo mail mercator@mercator.sk .

Všeobecne- zabezpečujeme dopravu príp. montáž po celej Slovenskej republike, príp. zahraničie po vzájomnom dohode s klientom :
1) vlastný dopravný prostriedok – Bratislava a blízke okolie príp. celé Slovensko (pri ekonomickom vyťažení dopravného prostriedku)
2) zmluvnou dopravou -priamo zo skladu našej firmy , alebo zo skladu nášho dodávateľa- priamo ku klientovi na požadované miesto dodania.
3) drobný tovar poštou na dobierku alebo faktúru
4) inou špedičnou službou

Cena za dopravu sa rozumie – na miesto určenia -za prvé uzamykateľné dvere, bez vynášky , monáže ap. ak sa nedohodne inak.
1) v prípade objednávky v celkovej sume nad 1000 € bez DPH ) je doprava zdarma.
2) pokiaľ je na tovar poskytnutá akákoľvek zľava, nevzťahuje sa to na cenu dopravy, ak sa s klientom nedohodne inak

5. REKLAMÁCIE:
Všetky reklamácie uplatňujete u nás ako u svojho predajcu najlepšie písomne, príp. telefonicky a písomne na e-mail mercator@mecator.sk, alebo na našu adresu_ Mercator DMS spol. s. r. o
Jasovská 3098/3/A85107 Bratislava.
Odkaz na reklamačný poriadok nájdete tu :
Reklamácie
Postup pri prípadnej reklamácii a platný reklamačný poriadok
Akúkoľvek reklamáciu alebo sťažnosť podávajte prosím telefonicky na naše telefónne číslo +421 2 63532160, / alebo písomne na e-mail mercator@mercato.sk .Oprávnené reklamácie budú riešené bez zbytočného odkladu podľa reklamačného poriadku.

DÔLEŽITÉ: Ak po dodaní objednaného tovaru zistíte iné ako zjavné poškodenie tovaru (pod neporušeným obalom), ktoré je s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobené prepravou, je bezpodmienečne nutné toto poškodenie reklamovať najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, kedy vám bola zásielka doručená. Súčasne vás žiadame o zachovanie obalu, v ktorom bola zásielka doručená a zaslanie písomnej informácie o rozsahu poškodenia a fotodokumentáciu na vyššie uvedený e-mail. Reklamácia mechanického poškodenia tohto druhu uplatnená po tomto termíne môže byť odmietnutá.

REKLAMAČNÝ PORIADOK
(pre fyzické osoby podľa ustanovení § 612-627 Občianskeho zákonníka)

I. Všeobecné ustanovenia
1. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
3. Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia danej veci. Pri samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníckeho práva ku kúpenej veci okamihom zaplatenia kúpnej ceny za tovar.
4. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.

II. Lehoty na uplatnenie reklamácie
1. Všeobecná záručná doba je šesť mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode vyznačená lehota na použitie (expiračná doba), záručná lehota sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.
2. Ak sa na predávaný tovar vzťahuje záručná lehota dlhšia ako 24 mesiacov je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty. V záručnom liste sú uvedené podmienky a rozsah tejto záruky.
3. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.

III. Miesto uplatnenia reklamácie
1. Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady u obchodného zástupcu/firmy od koho ten tovar kúpil/. Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.
2. Obchodný zástupca vystaví kupujúcemu reklamačný list, v ktorom uvedie druh tovaru, kedy bol zakúpený, jeho cenu, rozsah vady, dátum vystavenia reklamačného listu a kupujúci svojím podpisom potvrdí odovzdanie reklamovaného tovaru.
3. Predávajúci prostredníctvom svojho zodpovedného pracovníka do 3 pracovných dní určí, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná.

IV. Odstrániteľné vady
1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
2. Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.
3. V prípade, že predaná vec ešte nebola použitá môže kupujúci požadovať výmenu tovaru. To isté môže kupujúci žiadať vo vzťahu k súčasti veci, ak s vada týka len tejto súčasti.
4. Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.
5. Ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

V. Neodstrániteľné vady
1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovar. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.
VI. Alternatívny spôsob riešenia sporov:
• Návod, ako riešiť prípadný spotrebiteľský spor mimosúdne, nájdete

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY:
Pri nákupe cez internet máte právo vrátiť tovar do 14 dní od jeho prevzatia bez udania dôvodov. Podľa možností v pôvodnom obale. Toto právo nie je možné využiť pri nákupe tovaru atypického, tzn. Upraveného, vyrobeného, podľa vašich požiadaviek. Pokiaľ ste za tovar už zaplatili, bude vám finančná čiastka vrátená v plnom rozsahu, ale bez nákladov vydaných na distribúciu (poštovné, balné, dopravné) , taktiež znášate náklady na vrátenie tovaru.
UPOZORNENIE: V prípade vrátenia výrobkov má naša firma možnosť odpočítať z kúpnej ceny poplatok za opotrebenie až do výšky 100% fakturovanej čiastky (podľa miery opotrebenia, znehodnotenia či poškodenia výrobku)! Je to preto, že takýto tovar je už už následne nepredajný.

8. SERVIS:
Zaisťujeme záručný i pozáručný servis.

9. AKO OBJEDNÁVAŤ:
Akceptujeme všetky formy objednávok. Poštou, e-mailom, faxom, cez internet i telefonicky. V prípade objednávok cez internet postupujte prosím podľa inštrukcií nášho e-shopu, tel, fax. číslo je (02 63532160 telefonicky sa s nami môžete spojiť na pevnej linke .

10. PLATBA:
Platbu za tovar je možné vykonať podľa dohody-prevodom na účet s dohodnutou splatnosťou vopred na základe zálohovej faktúry, na dobierku alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru. Poznamenávame, že až do úplného zaplatenia tovaru, dodaný tovar zostáva stále naším majetkom.
UPOZORNENIE: U objednávok cez e-shop je možné zvoliť platbu na faktúru iba pre firmy a osoby s vlastným IČO. Pre fyzické osoby bez IČO je platba na faktúru so splatnosťou po dodaní tovaru možná až po registrácii a následnom overení zákazníka.

11. OBCHODNÁ SPOLUPRÁCA:
Firmám, ktoré nakupujú tovar v rámci zariadenia interiérov pre ďalšieho zákazníka, poskytujeme zľavy.

12. KONEČNÝ PRÍJEMCA:
Ostatným zákazníkom ponúkame rôzne formy zliav pri väčších alebo pravidelných odberoch tovaru.

13. DODACI TERMÍN:
Tovar, ktorý je skladom- expedícia do 3 dní plus doba prepravy-2-4 dni
Tovar na objednávku- individuálne 2-6 týždňov. Špeciálne, atypické výrobky 2-8 týždňov

14. SKLAD:
Objednaný tovar je možné si i osobne vydvihnúť priamo u nás v sklade – adresa- mapa, alebo v sídle firmy-podľa telefonickej dohody dopredu so zákazníkom., tak aby sa tovar mohol pripraviť Adresa, mapa na webe.

Príjemný a spokojný nákup Vám prajú všetci zamestnanci spoločnosti.