Všeobecné obchodné podmienky

MERCATOR DMS, spol. s.r.o. · IČO 17327547 · DIČ 2020293176 · IČ DPH SK2020293176 podľa §4, Sídlo Jasovská ulica 3/a, 851 07 Bratislava

Na tejto stránke sú uvedené všeobecné obchodné podmienky pre predaj všetkého nášho sortimentu. Ponúkame vám možnosť nákupu prostredníctvom internetu, alebo priamym telefonickým, mailovým kontaktom.

 1. CENY:
  Vďaka korektnej a dlhodobej spolupráci s našimi dodávateľmi vám vieme ponúknuť výhodné ceny produktov. Snahou firmy je ponúknuť zákazníkovi čo najoptimálnejšie ceny v závislosti od jeho požiadaviek. Ceny produktov v našom eshope sa môžu zmeniť v závislosti od zvýšenia ceny vstupných materiálov.
 2. ZÁRUKA:
  Na tovar je poskytovaná zákonná záruka 2 roky.
 3. DOPRAVA A SLUŽBY:
  Doprava tovaru po celej Slovenskej republike a jeho prípadná montáž je zaistená našimi vlastnými zamestnancami, alebo využívaním služieb kuriérskych spoločností. Cena pre dodanie produktov k zákazníkom je individuálna, na základe individuálnej kalkulácie a dohody so zmluvným prepravcom. Bližšie informácie o cenách, termínoch a ďalšie podrobnosti vieme poskytnúť na telefónnom čísle +421 2 63532160, alebo mail info@mercator.sk. Všeobecne- zabezpečujeme dopravu príp. montáž po celej Slovenskej republike, príp. zahraničie po vzájomnom dohode s klientom.
 4. REKLAMÁCIE:
  Všetky reklamácie prosíme uplatňujete u nás – najlepšie písomne na e-mail info@mecator.sk, príp. telefonicky, alebo poštou na našu adresu Jasovská 3098/3/A85107 Bratislava. Oprávnené reklamácie budú riešené bez zbytočného odkladu podľa reklamačného poriadku.

DÔLEŽITÉ: Ak po dodaní objednaného tovaru zistíte iné ako zjavné poškodenie tovaru (pod neporušeným obalom), ktoré je s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobené prepravou, je bezpodmienečne nutné toto poškodenie reklamovať najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, kedy vám bola zásielka doručená. Súčasne vás žiadame o zachovanie obalu, v ktorom bola zásielka doručená a zaslanie písomnej informácie o rozsahu poškodenia a fotodokumentáciu na vyššie uvedený e-mail. Reklamácia mechanického poškodenia tohto druhu uplatnená po tomto termíne môže byť odmietnutá.

REKLAMAČNÝ PORIADOK
(pre fyzické osoby podľa ustanovení § 612-627 Občianskeho zákonníka)

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
  2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
  3. Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia danej veci. Pri samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníckeho práva ku kúpenej veci okamihom zaplatenia kúpnej ceny za tovar.
  4. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.
 2. Lehoty na uplatnenie reklamácie
  1. Všeobecná záručná doba je šesť mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode vyznačená lehota na použitie (expiračná doba), záručná lehota sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.
  2. Ak sa na predávaný tovar vzťahuje záručná lehota dlhšia ako 24 mesiacov je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty. V záručnom liste sú uvedené podmienky a rozsah tejto záruky.
  3. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.

III. Miesto uplatnenia reklamácie
1. Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady u obchodného zástupcu/firmy od koho ten tovar kúpil/. Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.
2. Obchodný zástupca vystaví kupujúcemu reklamačný list, v ktorom uvedie druh tovaru, kedy bol zakúpený, jeho cenu, rozsah vady, dátum vystavenia reklamačného listu a kupujúci svojím podpisom potvrdí odovzdanie reklamovaného tovaru.
3. Predávajúci prostredníctvom svojho zodpovedného pracovníka do 3 pracovných dní určí, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná.

 1. Odstrániteľné vady
  1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  2. Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.
  3. V prípade, že predaná vec ešte nebola použitá môže kupujúci požadovať výmenu tovaru. To isté môže kupujúci žiadať vo vzťahu k súčasti veci, ak s vada týka len tejto súčasti.
  4. Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.
  5. Ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
  6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
 2. Neodstrániteľné vady
  1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
  2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovar. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.
 3. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY:
  Pri nákupe cez internet máte právo vrátiť tovar do 14 dní od jeho prevzatia bez udania dôvodov. Podľa možností v pôvodnom obale. Toto právo nie je možné využiť pri nákupe tovaru atypického, tzn. Upraveného, vyrobeného, podľa vašich požiadaviek. Pokiaľ ste za tovar už zaplatili, bude vám finančná čiastka vrátená v plnom rozsahu, ale bez nákladov vydaných na distribúciu (poštovné, balné, dopravné) , taktiež znášate náklady na vrátenie tovaru.
  UPOZORNENIE: V prípade vrátenia výrobkov má naša firma možnosť odpočítať z kúpnej ceny poplatok za opotrebenie až do výšky 100% fakturovanej čiastky (podľa miery opotrebenia, znehodnotenia či poškodenia výrobku)! Je to preto, že takýto tovar je už už následne nepredajný.
 4. SERVIS:
  Zaisťujeme záručný i pozáručný servis.
 5. AKO OBJEDNÁVAŤ:
  Akceptujeme všetky formy objednávok. Poštou, e-mailom, cez internet i telefonicky. V prípade objednávok cez internet postupujte prosím podľa inštrukcií nášho e-shopu.
 6. PLATBA:
  Platbu za tovar je možné vykonať:
 7. a) Vopred prevodom na účet
 8. b) Kartou online
 9. c) Platba na faktúru s prevodom po dodaní tovaru s platnosťou 14 dní. – len pre firemným zákazníkoms platým IČ DPH
 10. OBCHODNÁ SPOLUPRÁCA:
  Firmám, ktoré nakupujú tovar v rámci zariadenia interiérov pre ďalšieho zákazníka, poskytujeme zľavy.
 11. KONEČNÝ PRÍJEMCA:
  Ostatným zákazníkom ponúkame rôzne formy zliav pri väčších alebo pravidelných odberoch tovaru.
 12. DODACI TERMÍN:
  O dodacom termíne budete informovaní po spracovaní objednávky, príp. sa môžete informovať vopred telefonicky/emailom. Termín dodania je určený na základe objednaného tovaru, skladovej dostupnosti, ak objednávate tovar na mieru, termín dodania ovplyvňuje aj výrobná kapacita.
 13. SKLAD:
  Objednaný tovar je možné si i osobne vydvihnúť priamo u nás v sklade – podľa telefonickej dohody dopredu so zákazníkom.

Príjemný a spokojný nákup Vám prajú všetci zamestnanci spoločnosti.