Ochrana osobných údajov | MERCATOR

Ochrana osobných údajov

 

Spoločnosť MERCATOR DMS, spol. s.r.o. v plnom rozsahu rešpektuje súkromie osôb, ktoré navštevujú internetovú stránku www.mercator.sk. Ochrana bezpečnosti a dôverného charakteru Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto sa v plnej miere riadime príslušnými ustanoveniami zákona. V týchto pravidlách uvádzame rôzne pravidlá, definujeme rozsah spracovania údajov a tiež pokrývame vaše práva a povinnosti.

  1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľ internetového obchodu dostupného na www.mercator.sk (MERCATOR DMS, spol. s.r.o., Sídlo: Jasovská 3/A 85107, Bratislava – Petržalka – Lúky, IČO: 17327547) ďalej: „Správca“ spracúva osobné údaje poskytnuté Zákazníkom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (ďalej len: Nariadenie).

Osobné údaje využívame na plnenie a dopĺňanie Všeobecných obchodných podmienok, na vybavovanie elektronických objednávok a zásielok, na plnenie povinností podľa zákona a na nevyhnutnú komunikáciu. Údaje uchovávame v súlade so zásadami uchovávania údajov a len po dobu nevyhnutnú na účel spracovania údajov.

1.2. Kontaktné údaje správcu: e-mail: info@mercator.sk, tel.: + 421 918 744 143.

1.3.Kontaktné údaje zodpovednej osoby (Data Protection Officer): info@mercator.sk.

 

  1. Definície

2.1. „Osobné údaje“ znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (Ďalej len „dotknutá osoba“, „kupujúci“ alebo „zákazník“), ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať.

2.2. „Spracovanie“ – Spracúvaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, počnúc ich získavaním až po likvidáciu. Operácie zahŕňajú spracúvanie osobných údajov ako je získavanie, zaznamenávanie, systematizácia, uchovávanie, spracúvanie, úprava, vyhľadávanie, prehliadanie, používanie, prenos, distribúcia alebo iné poskytnutie, prevod, obmedzenie, zrušenie alebo zničenie

2.3. „Informačný systém“ je súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určitých kritérií

2.4. „Správca“ (alebo Prevádzkovateľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov;

2.5. „Tretia strana“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, orgán alebo agentúru poverenú spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľom.

2.6. „Súhlas dotknutej osoby“ znamená dobrovoľné a jednoznačné vyjadrenie súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú;

 

  1. Zdroj osobných informácií

3.1. Elektronická objednávka – Prevádzkovateľ/správca spracúva so súhlasom získané osobné údaje kupujúceho, ktoré získava na základe zmluvy uzavretej v rámci elektronickej objednávky vytvorenej v e-shope;

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, doručovacia adresa, fakturačná adresa, názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH.

3.2. Odber newslettera – Zákazník alebo potenciálny zákazník sa môže prihlásiť na odber newslettera na www.mercator.sk. Osobné údaje spracúvame len za účelom zasielania newslettera na e-mailovú adresu, ktorú dotknutá osoba uvedie. Dotknutá osoba prihlásením sa na odber noviniek vyjadruje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Zákazník sa môže odhlásiť prostredníctvom odkazu „zrušiť odber“ v každom newsletteri, ktorý od nás dostane. Po odhlásení už od nás nebudete dostávať newslettery.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: e-mailová adresa.

3.3. Kontaktný formulár – Osobné údaje spracúvané prostredníctvom kontaktných formulárov a e-mailov uvedených na našej webovej stránke budeme spracúvať iba na splnenie požiadavky dotknutej osoby. Dotknutá osoba vyplnením a odoslaním žiadosti vyjadruje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

 

  1. Účel spracovania údajov

Správca spracúva osobné údaje kupujúceho na tieto účely:

4.1. Realizácia elektronickej objednávky vytvorenej Zákazníkom: Prevádzkovateľ spracúva len identifikačné a kontaktné údaje Zákazníka, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy;

Podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, doručovacia adresa.

4.2. Register nákupov – Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje získané pri objednávke so súhlasom Zákazníka za účelom presadzovania oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby

Podľa článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, doručovacia adresa.

4.3. Register žiadostí – budeme zaznamenávať žiadosti prijaté prostredníctvom kontaktných formulárov a e-mailov uvedených na našej webovej stránke, a uchovávať osobné údaje získané so súhlasom zákazníka spôsobom v súlade so zákonom.

Podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

4.4. Spracovanie účtovných dokladov – Správca spracúva osobné údaje získané so súhlasom Kupujúceho na účely doručenia a účtovníctva, ako aj na nevyhnutnú komunikáciu medzi zmluvnými stranami po zákonom stanovenú dobu.

Podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno a priezvisko, adresa, telefón, číslo účtu, e-mailová adresa.

4.5. Newsletter – Zákazník alebo potenciálny zákazník sa môže prihlásiť na odber nášho newslettera. Osobné údaje spracúvame len za účelom zasielania newslettera na e-mailovú adresu, ktorú dotknutá osoba uvedie. Dotknutá osoba prihlásením sa na odber noviniek vyjadruje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Zákazník sa môže odhlásiť prostredníctvom odkazu „zrušiť odber“ v každom newsletteri, ktorý dostaneme. Po odhlásení už od nás nebudete dostávať newslettery.

Podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR

Rozsah spracúvaných osobných údajov: e-mailová adresa.

 

  1. Doba uchovávania osobných údajov

5.1. Vybavenie elektronickej objednávky: po dobu 1 roka od schválenia objednávky;

5.2. Evidencia nákupu: 2 roky od schválenia objednávky;

5.3. Register žiadostí: 2 roky od schválenia žiadosti;

5.4. Spracovanie účtovných dokladov: v zmysle zákona 222/2004 Z. z. po dobu 10 rokov od vystavenia faktúry;

5.5. Newsletter: do dátumu odhlásenia.

 

  1. Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov

6.1. Tretími osobami spracúvajúcimi osobné údaje Zákazníka sú subdodávatelia prevádzkovateľa. Služby týchto subdodávateľov sú nevyhnutné pre úspešné splnenie zmluvy medzi Správcom a Objednávateľom o spracovaní elektronickej objednávky.

Subdodávatelia prevádzkovateľa:

Google Analytics (štatistika webových stránok);

 

  1. Práva zákazníka

V súlade s nariadením sú práva klienta nasledovné:

7.1. Právo na prístup k osobným údajom: Zákazník má právo požiadať o kópiu osobných údajov o ňom a o tom, ako sú použité. Vo väčšine prípadov poskytneme osobné údaje zákazníka elektronicky, pokiaľ v žiadosti nie je uvedené inak.

7.2. Právo na opravu osobných údajov: vynakladáme maximálne úsilie, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií o Zákazníkovi. Ak sa domnievate, že informácie, ktoré uchovávame, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, kontaktujte nás a požiadajte o úpravu, aktualizáciu alebo doplnenie týchto informácií.

7.3. Právo na vymazanie osobných údajov: Zákazník má právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, napríklad ak to už nepovažuje za potrebné pre pôvodný účel spracovania údajov. Na uplatnenie tohto práva je však potrebné vziať do úvahy všetky relevantné okolnosti. Prevádzkovateľ môže mať napríklad určité zákonné a regulačné povinnosti, čo znamená, že nemusí byť schopný úplne vyhovieť žiadosti Zákazníka.

7.4. Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Zákazník má právo namietať spracúvanie údajov na základe našich oprávnených záujmov. V prípade, že nebudeme mať žiadny presvedčivý legitímny dôvod na spracovanie údajov a uplatníte svoje právo namietať, nebudeme ďalej spracovávať vaše osobné údaje.

7.5. Právo na prenosnosť údajov: Zákazník má za určitých okolností právo požadovať, aby ním poskytnuté osobné údaje boli prenesené na tretiu stranu podľa vlastného výberu. Právo na prenosnosť údajov sa však vzťahuje len na osobné údaje získané so súhlasom Zákazníka alebo na základe zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Zákazník.

7.6. Právo odvolať súhlas: Zákazník má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Môžete tak urobiť písomne​​(listom) na poštovú adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailom;

7.7. Právo na obmedzenie spracúvania údajov: Zákazník je oprávnený za určitých okolností od nás požadovať ukončenie používania jeho osobných údajov; napríklad, ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, sú nepresné, alebo ak sa domnievate, že už nepotrebujeme vaše osobné údaje používať.

V prípade podozrenia z porušenia nariadenia môže Zákazník podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

  1. Záverečné ustanovenia

8.1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijme všetky technické a organizačné opatrenia potrebné na ochranu osobných údajov;

8.2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk, najmä zaheslovaním prístupu k počítaču, antivírusovým softvérom a pravidelnou údržbou počítačov.

8.3. Zákazník odoslaním elektronickej objednávky na webovej stránke www.mercator.sk potvrdzuje, že bol oboznámený so všetkými podmienkami ochrany osobných údajov a v celom rozsahu ich prijíma;

8.4. Zákazník súhlasí s týmito pravidlami zaškrtnutím príslušného políčka pri objednávke.

8.5. Prevádzkovateľ môže tieto pravidlá kedykoľvek aktualizovať. Nová, aktualizovaná verzia je k dispozícii na webovej stránke.

Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, sú nesprávne alebo neúplné, neváhajte nás kontaktovať.

Ak chcete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, kontaktujte nás na info@mercator.sk.

 

Tieto pravidlá nadobudnú platnosť dňa: 6.11.2022